Tổng công ty Lương thực miền Bắc Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 05/01/2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thưc miền Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Đến dự còn có đại diện các vụ Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Cục C03, A04 Bộ Công an.

 

 

Toàn cảnh hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022

 

Về phía Tổng công ty Lương thực miền Bắc có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Vũ Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên, trưởng, phó các ban chuyên môn và toàn thể cán bộ tại cơ quan Công ty mẹ- Tổng công ty.

 

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu rõ: Năm 2022 Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 01 Đề án, 04 Nghị quyết, 02 Quy chế, 02 Quy định, 07 Chương trình, 10 Kế hoạch, 82 Kết luận, 03 Hướng dẫn và rất nhiều văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty theo kế hoạch đề ra.

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty

báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 

Công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty Lương thực miền Bắc, để tổ chức thực hiện.

Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Năm 2022 đã lãnh đạo thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2026-2031 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Triển khai quán triệt, thực hiện các Quy định, Quyết định của Trung ương liên quan đến hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp như: Quy định số 60, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 47 ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quy định số 48 ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 87, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ Quy định số 60 ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 50 ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hướng dẫn nội dung quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Xây dựng và ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 02 Đảng bộ trực thuộc (đạt 100% KH); triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát Đảng ủy Khối theo Quyết định số 877-QĐ/ĐUK ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; lãnh đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tổng công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, không để xẩy ra tình trạng đình công, lãn công.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tại nơi làm việc; Chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên duy trì tốt hoạt động theo dõi và nắm bắt tư tưởng, dư luận của người lao động, để có định hướng tuyên truyền kịp thời. Đoàn Thanh niên Tổng công ty triển khai Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức thành công Hội thao cán bộ, công nhân viên-Lao động Tổng công ty năm 2022.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty, đồng chí Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu rõ: Tổng công ty đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới diễn biến khó lường. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ người lao động trong toàn Tổng công ty, đến nay Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chính. Cụ thể, sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty ước đạt 1.511.867 tấn, bằng 103,63% kế hoạch năm, trong đó lượng lương thực Công ty mẹ bán ra là 857.209 tấn, đạt 100,13% kế hoạch năm.

 

 

Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty,

báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hưỡng nhiệm vụ năm 2023

 

Khối lượng gạo xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 700 ngàn tấn, bằng 105,82% kế hoạch năm, trong đó lượng gạo xuất khẩu của Công ty mẹ đạt 586 ngàn tấn, bằng  103,75% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 310 triệu USD, bằng 105,27 % kế hoạch, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Công ty mẹ ước đạt 262 triệu USD, bằng 104,24% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 16.169 tỷ đồng, bằng 106,03% kế hoạch năm, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 8.967 tỷ đồng, bằng 105,21 % so với kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tổng công ty ước đạt 283 tỷ đồng, bằng 101,30% kế hoạch, trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ là 268 tỷ đồng bằng 101,16% kế hoạch.

Trên thị trường kinh doanh nội địa, Tổng công ty tổ chức tiêu thụ trên 500 ngàn tấn gạo, gần 250 ngàn tấn sắn lát, vượt 37% kế hoạch năm. Trong ngành hàng chế biến bột mỳ, tổng sản lượng lúa mỳ do 02 doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đưa vào sản xuất đạt 472.000 tấn, tổng sản lượng bột bán ra đạt 362.000 tấn, chiếm trên 50% thị phần thị trường bột mỳ thị trường miền Bắc, hoàn thành kế hoạch đặt ra cả về doanh số và lợi nhuận.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác lưu thông hàng hóa để bình ổn giá, đảm bảo cung ứng lương thực kịp thời ra thị trường khi có yêu cầu của Chính phủ và chính quyền của các địa phương, với mục tiêu thực hiện bình ổn giá và phục vụ nhu cầu lương thực cho nhân dân khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh miền Trung, tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân... Qua hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã khẳng định được vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia bình ổn giá cả lương thực, thu mua tiêu thụ lúa gạo, nông sản cho nông dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao

Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, năm 2022 Tổng công ty chỉ đạo 02 doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn thành việc quyết toán tài chính, bàn giao sang doanh nghiệp cổ phần ngay trong Quý I/2022 (Công ty CP Lương thực Lương Yên và Công ty CP Muối Việt Nam); hoàn thiện việc xây dựng, trình Ủy ban Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (hiện Ủy ban đã trình Thủ tướng Chính phủ) và Đề án cơ cấu lại 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 360/2022/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty đã trình và được Ủy ban phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý tại 04 cơ sở nhà đất của 02 công ty con, đồng thời đã trình hồ sơ, đề xuất Ủy ban xem xét phê duyệt Phương án sắp xếp lại đối với 82 cơ sở nhà đất tại 10 công ty con khác.

Phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nêu rõ: Tổng công ty sẽ nỗ lực duy trì vị thế là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn; kiên trì đàm phán nợ với Cuba để giữ được thị trường này; tăng cường làm việc, trao đổi để tháo gỡ vướng mắc và giữ vững quan hệ với đối tác Iraq; theo sát chính sách và nhu cầu của các thị trường Philippines, Malaysia để gia tăng lượng gạo trúng thầu; chú trọng các giải pháp về đối ngoại, tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường thương mại, thị trường bán lẻ tại nước ngoài theo hướng gia tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao trong cơ cấu xuất khẩu.

Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, tăng lưu thông lương thực hàng hóa, phát huy tối đa nguồn lực và mạng lưới các đơn vị để tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn. Giữ vững và phát triển thị phần cung ứng sắn lát cho các nhà máy cồn trong nước. Tập trung khai thác tối đa công suất các nhà máy chế biến lúa mỳ để tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư và đáp ứng nhu cầu thị trường, mục tiêu giữ vững thị phần dẫn đầu trên thị trường bột mỳ phía Bắc.

Trong công tác tài chính kế toán, có kế hoạch quản lý dòng tiền một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường để vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa tối đa hóa hiệu quả sử dụng tiền vốn hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị phụ thuộc nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Trong công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, sẽ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và quy định của pháp luật; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả, mất vốn nhà nước; tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tránh tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải nhưng không hiệu quả. Phê duyệt Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị thành viên. Phối hợp với Ủy ban, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan để thực hiện các bước của quá trình rà soát, kiểm tra tiến tới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo đúng quy định hiện hành.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, sẽ kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Nâng cao tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy đối với hoạt động của Tổng công ty năm 2023, đồng chí yêu cầu Đảng bộ phải tập trung vào công tác xây dựng Đảng: Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, phát sinh trong thực tiễn.

 

 

Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân cấp quản lý cán bộ trong toàn Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình công tác đã đề ra. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả.

Chủ động có phương án kinh doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu quả vốn nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, thể hiện sự quyết tâm và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

 

 

Đ/c Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý nhà nước tại doanh nghiệp

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn; sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng mới; đặc biệt là tác động từ xung đột Nga - Ukraine.... Thị trường nông sản thế giới chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động, còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Do đó, đồng chí đề nghị Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Cần phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị, tăng cường phối hợp có hiệu quả Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc với Đảng ủy, Ban chấp hành công đoàn đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ 2023. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên và toàn diện việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, mua bán hàng hóa, khai thác, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại các đơn vị thành viên, đảm bảo đúng quy định và nâng cao hiệu quả vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp.

Rà soát, sửa đổi Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty, tăng cường chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác. Chú trọng giám sát phân phối, phân chia lợi nhuận của các liên doanh, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty có hiệu quả cao nhằm đảm bảo lợi ích của các bên theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dự báo, đánh giá thị trường quốc tế và trong nước, để chủ động có phương án kinh doanh có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khẩn trương triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị đinh số 67/2021/NĐ-CP đối với các cơ sở nhà, đất còn chưa được xử lý, sắp xếp. Đối với các hồ sơ trình của Tổng công ty đã được Ủy ban xử lý và có văn bản chỉ đạo, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị Tổng công ty thực hiện đầy đủ, bám sát các địa phương để sớm có ý kiến tham gia phối hợp đảm bảo hoàn thành công việc. Rà soát, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị của các cơ quan tài chính, kiểm toán. Phát huy truyền thống của Tổng công ty, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Có những chế độ, chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu để làm động lực thúc đẩy người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2023 và những năm tiếp theo; Chăm lo tốt đời sống người lao động, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc./.

 

 

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục an ninh kinh tế Bộ Công an

trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

* Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

Các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty điều hành hội nghị

 

 

Đ/c Lê Văn Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà phát biểu tham luận tại hội nghị

 

 

 Đ/c Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị

 

 

Đ/c Lê Công Anh, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Bột mỳ Vimaflour phát biểu tham luận tại hội nghị

 

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty tặng hoa chia tay Người đại vốn Tổng công ty

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4931421
Đặt làm trang chủLên đầu trang