Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc: SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII

 Ngày 28/5/2021, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết  số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII nghiêm túc và hiệu quả. Các tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo đơn vị coi trọng, chủ động và tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáh Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động để có chủ trương giải pháp xử lý kịp thời có hiệu quả. Kết quả có 97% cán bộ đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở tham gia các lớp học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của đảng trong công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đảng viên trẻ, có bản lĩnh chính trị và chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu của đơn vị. Tổng công ty thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty, đảm bảo theo đúng Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; triển khai thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các Ban sau hợp nhất gồm có Ban Tổ chức - Nhân sự, Ban Kiểm tra - Kiểm soát, Ban Tuyên giáo - Thi đua và Văn phòng Tổng công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2019, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu xử lý công việc hiệu quả, giảm đầu mối tổ chức và cải cách hành chính trong đảng, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng ủy Tổng công ty đối với hoạt động của đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được Đảng ủy Tổng công ty thực hiện nghiêm, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Việc kiểm điểm bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhân, tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, các ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, toàn Đảng bộ Tổng công ty không có tổ chức cơ sở đảng vi phạm, bị xử lý kỷ luật, không có đảng viên vi phạm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... .

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với 05 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới, trong đó chú trọng vào các giải pháp về công tác về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội và công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp, trách nhiệm nêu gương của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng Tổng công ty phát triển./.

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230064
Đặt làm trang chủLên đầu trang